ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลา 'ห้ามส่งออกไข่ไก่'

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลา 'ห้ามส่งออกไข่ไก่'
1 เมษายน 2563
1,417

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ขยายเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ถึง 30 เม.ย.63

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

ตามที่ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออก ไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

โดยกำหนดห้ามมิให้บุคคลใด ส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ทุกกรณี เป็นระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ซึ่งต่อมา คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศดังกล่าว มีผลใช้บังคับต่อไป และออกประกาศให้ความเห็นชอบการใช้อำนาจดังกล่าวของประธานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ไปแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีอำนาจ ออกประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี ได้ภายในกรอบระยะเวลา ไม่เกินสามสิบวัน

ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและตามสถานการณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว พบว่าขณะนี้ประชาชนยังมีความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปริมาณการบริโภคไข่ไก่ ในสถานการณ์ปกติ และมากกว่าปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน

ดังนั้น เพื่อให้มีปริมาณ ไข่ไก่สดภายในประเทศเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9(2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

จึงออกประกาศให้ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สด ไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ถึง 30 เม.ย.63

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง