ไฟเขียว! 'แรงงานต่างด้าว' กว่า 1 แสนคนอยู่ต่อ

ไฟเขียว! 'แรงงานต่างด้าว' กว่า 1 แสนคนอยู่ต่อ
1 เมษายน 2563
1,517

ครม.ไฟเขียว "แรงงานต่างด้าว" กว่า 1 แสนคน ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ที่ครบวาระการจ้างงาน และคนที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาล หรือไป-กลับ บริเวณชายแดน สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปิดด่าน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่เข้ามาทำงานตาม MoU ที่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี และคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาล หรือไป-กลับ บริเวณชายแดน ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้อยู่ในราชอาณาจักร และให้ทำงานได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปิดด่าน

“ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายเป็นวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ส่วนราชการมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผลกระทบให้ แรงงานต่างด้าวที่วาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด กว่า 108,586 คน (กลุ่ม MoU ประมาณการ จำนวน 44,222 คน และ กลุ่มชายแดน ประมาณการ จำนวน 64,364 คน) ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นภัยคุกคามต่อทุกภาคส่วน รวมทั้ง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน จึงเสนอแนวทางการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ” รัฐมนตรีแรงงาน กล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่

1) เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MoU ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือ ในวันที่ 30 เมษายน 2563

2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่ถือบัตรผ่านแดน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ซึ่งการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานต่อไปได้พลางก่อน ถึง 30 เมษายน 2563 ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือระยะเวลาตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพิ่มเติม (หากมี)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง