ตลท.เตือน IFEC เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนภายใน30เม.ย.

ตลท.เตือน IFEC เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนภายใน30เม.ย.
1 เมษายน 2563
276

ตลท.เตือน IFEC เร่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี60- 62 ภายใน30 เม.ย.63 ชี้หากไม่สามารถทำได้เตรียมเสนอบอร์ดตลท.เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ระบุ ตามที่ตลท.ได้ประกาศให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือIFEC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด บัดนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยIFECจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2562 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้ IFEC เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก IFEC ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อนึ่ง กรณีที่บริษัทถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุไม่นำส่งงบการเงินหลายกรณี ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาแก้ไขเหตุแตกต่างกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในแต่ละเหตุแยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาครบกำหนดของเหตุเพิกถอนที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้หรือระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง