‘ธ.ก.ส.’ ช่วยเหลืออะไร ‘เกษตรกร’ บ้าง ในปี 2563

‘ธ.ก.ส.’ ช่วยเหลืออะไร ‘เกษตรกร’ บ้าง ในปี 2563

รวมมาตรการช่วยเหลือ "เกษตรกร" ของ "ธ.ก.ส." หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" รวมถึง "ภัยแล้ง" ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563

จากที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติช่วยเหลือ เกษตรกร ในด้านต่างๆ ออกมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสินเชื่อต่างๆ อย่าง "เงินกู้ฉุกเฉิน" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระของเกษตรกรช่วง "โควิด-19" ระบาด 

นอกจากเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ ธ.ก.ส. ออกทยอยออกมาช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลดกระทบทั้งจากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย

กรุงเทพธุรกิจรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

  • มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

  • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยกู้และฝากมีผล 1 เม.ย. นี้

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยลูกหนี้กระทบ "โควิด-19"

 

  • มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

 

1585635665100

  • มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

"ให้สินเชื่อฉุกเฉิน" วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

  • ลดดอกเบี้ยเงินกู้

ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.750 ต่อปี ลดลง% 0.125 เหลือ 6.625% ต่อปี

​ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลง 0.05-0.35% ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา: ธ.ก.ส. ธนาคารแห่งประเทศไทย