โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติผิดอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติผิดอย่างร้ายแรง
27 มีนาคม 2563
5,156

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติผิดอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเหรียญราชการชายแดนที่ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย ได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ทั้งนี้ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน๒๕๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ตอนที่ ๗ ข ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๒๐๙๒ แล้ว

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: