'อีสท์สปริง' ปิดเพิ่มอีก 2 กองทุน

'อีสท์สปริง' ปิดเพิ่มอีก 2 กองทุน
27 มีนาคม 2563
11,452

บลจ. ทหารไทยแจ้งผู้ถือหน่วยผ่านเว็บไซด์วานนี้ ระบุ ปิด กองทุนกองทุนเปิดทหารไทย “ ธนพลัส “และกองทุนเปิดทหารไทย “ธนไพศาล“ จากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลก และมีแรงเทขายอย่างรุนแรงวานนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด แจ้งประกาศผู้ถือหน่วยลงทุนบนเว็บไซด์วานนี้ (26 มี.ค.2563) https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-announcements

โดยประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ และการเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล 

จากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ที่เกิดปริมาณ การขายสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล

โดยตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 26 มีนาคม 2563 มีปริมาณการขายโดยรวมสูงถึงร้อยละ 67 และ ร้อยละ 66ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ และโดยเฉพาะการเทขายอย่างรุนแรงในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งคิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 33 และร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ ในขณะที่สภาพตลาดตราสารหนี้กลับเบาบาง

ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพในการซื้อ-ขายตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ (Investment Grade Bonds) ในพอร์ตการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านราคา และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.87/2558
ข้อ 28(2)(ค) และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 11.1 (2) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัทฯ) โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน จึงมี
ความจำเป็นต้อง ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ ของกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล สำหรับรายการที่มีผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563

158527878456

นอกจากนี้ การเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสดโดยเร็ว และสภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญให้บริษัทฯไม่สามารถนำเงินลงทุนใหม่ที่ได้รับจากผู้ลงทุนในกองทุนรวมทั้งสองกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 22.1 ข้อ 6 ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทจัดการในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพศาล ในวันที่27 มีนาคม 2563 และจะดำเนินการชำระบัญชีกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ท่านซึ่งเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าตราสารหนี้ที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของทั้งสองกองทุนเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทดการ เวลา 8.30-17.30 น. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring)

รายงานข่าวกล่าวว่า เมื่อเวลา9.00น.  กองทุนตราสารหนี้ยังเป็นยอดซื้อสุทธิ 200-300 ล้านบาท คงต้องจับตาสถานการณ์การซื้อขายกองทุนตราสารหนี้ในวันนี้ แต่การที่ช่วงเช้ายังเป็นยอดซื้อสุทธิอยู่ สะท้อนได้ว่า การแพนิกเทขายกองทุนเป็นเรื่องเฉพาะของลูกค้ากองทุนบลจ. นั้น เนื่องจาก2กองทุนที่บลจ. ดังกล่าวปิดเพิ่มนั้นจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในประเทศเป็นหลัก และเข้าข่ายเกณฑ์รับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจากธปท. แต่ลูกค้าก็ยังไถ่ถอนหน่วยเป็นจำนวนมากแค่บลจ. ดังกล่าวเท่านั้น ยังไม่มีผลต่อภาพรวมแต่ก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด 

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: