ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกก.บริหารพรรคพลังประชารัฐ

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกก.บริหารพรรคพลังประชารัฐ
26 มีนาคม 2563
948

ราชกิจจาฯ ออกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลงกก.บริหารพรรคพลังประชารัฐ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์ ธีระวร นางวลัยพร รัตนเศรษฐ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ และนางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ขอลาออกจากตําแหน๋งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ คน (ตามประกาศ)

158521577627

158521579171

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง