KTAM ยันกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ ยังแกร่ง

KTAM ยันกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้  ยังแกร่ง
25 มีนาคม 2563
513

บลจ. กรุงไทย ยืนยันเจตนารมณ์บริหารจัดการกองทุนะรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ อย่างรอบคอบและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพที่มีสภาพคล่องสูง ยันยังเป็นทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและสภาพคล่องที่สูงให้แก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกแถลงข่าวถึงนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่เปิดซื้อขายทุกวันทำการและ ได้จัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพดีที่เป็นกองทุนเปิด อีกทั้ง ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐยังได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ในวงเงิน 70,000-100,000ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้และให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมไปถึงการที่ธปท. พร้อมเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกตลาดตราสารหนี้ภาครัฐทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอ ไปเมื่อวันที่ 22มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น
 
KTAM ได้มีการติดตามสถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ทั้งในและนอกประเทศมาโดยตลอด และได้มีการปรับเพิ่มนโยบายโครงการ 7กองทุน อันได้แก่ กองทุน เปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF)กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS) ให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคลองของกองทุนมากขึ้น โดยสำนักงานได้ขยายอัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ากองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ KTAM จะเสถียรภาพมากขึ้น และจะไม่มีผลกระทบในการซื้อขายหน่วยลงทุนทั้ง 7 กองทุนของ KTAM
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง