'ประวิตร' ห่วงภัยแล้งลุ่มน้ำโขง กำชับ สทนช. ประสานเพื่อนบ้าน

'ประวิตร' ห่วงภัยแล้งลุ่มน้ำโขง กำชับ สทนช. ประสานเพื่อนบ้าน
25 มีนาคม 2563
277

"ประวิตร" ห่วงภัยแล้ง ให้ คกก.แม่น้ำโขงฯ ประสานเพื่อนบ้านใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำ ประโยชน์ร่วมกัน ยั่งยืน ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม รับทราบรายงาน ประธาน คกก.ร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ของประเทศเวียดนามได้ครบวาระ และได้แจ้งต่อสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยซึ่งมีเลขาฯ สทนช.ในฐานะประธานได้เข้ารับตำแหน่งแทนเป็นระยะเวลา1 ปี (1ม.ค.-31ธ.ค.63) สำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำโขง ปัจจุบันมีระดับน้ำลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ร่างท่าทีประเทศไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่อาจส่งผลกระทบในภาพรวมตามลุ่มน้ำโขงฝั่งไทย เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านทุกวิทยาและชลศาสตร์ระดับน้ำขึ้น-ลง อย่างฉับพลัน และช่วงเวลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล ตะกอน และสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการของระบบนิเวศ การประมงและทางปลาผ่าน ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการถอดบทเรียนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ผ่านมายังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างชัดเจน เป็นต้นพล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช. ให้นำมติคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นท่าทีของไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ร่วมกัน มีความยั่งยืน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ และแนวทางร่วมกันเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง