พาณิชย์ออกมาตรการผ่อนผันภาคธุรกิจประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้จากผลโควิด-19

พาณิชย์ออกมาตรการผ่อนผันภาคธุรกิจประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้จากผลโควิด-19
25 มีนาคม 2563
3,381

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดประชุมนิติบุคคลจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19   เพื่อคลายความวิตกกังวล และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น หากประชุมได้แล้วให้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นและงบการเงินตามกำหนด

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดและกระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับผลกระทบตามไปด้วย  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคเอกชน   กรมฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

            

ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  นำส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และ นำส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่31 ต.ค. 2562-31 มี.ค. 2563 สามารถนำส่งงบการเงินได้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าใจสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี และต้องการให้ภาคธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น จึงได้ออกมาตรการฯ ดังกล่าวมาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น” นายวุฒิไกร กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง