BJC ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.73 บ./หุ้น พร้อมเลื่อนการประชุมผถห.

BJC ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.73 บ./หุ้น พร้อมเลื่อนการประชุมผถห.
25 มีนาคม 2563
822

"เบอร์ลี่ ยุคเกอร์" อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.73 บาทต่อหุ้น ร้อมกันนี้ บริษัทได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เม.ย.นี้ ออกไปก่อน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.73 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 30 เม.ย. 2563 วันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 2563 จ่ายปันผลจาก งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562

พร้อมกันนี้ บริษัทได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เม.ย.นี้ ออกไปก่อน โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
และมีความเหมาะสมที่จะสามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง