ตลท.แนะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระร่วมประชุม AGM ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

ตลท.แนะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระร่วมประชุม AGM ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด
20 มีนาคม 2563
331

ตลท.แนะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระร่วมประชุม AGM ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด พร้อมหนุนบริษัทประชุมผ่านออนไลน์อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM ของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการประชุม AGM ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ตลท.ได้เผยแพร่แนวทางการดำเนินการจัดประชุม AGM ดังนี้

การจัดประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย คือ ไม่น้อยกว่า 25 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทจดทะเบียนควรจะมีข้อเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในกรณีที่ บริษัทจดทะเบียนจะมีการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่มาร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุม AGM บริษัทจดทะเบียนอาจจะพิจารณาจัดให้มีการเผยแพร่การประชุม AGM ผ่านทางช่องทางต่างเช่น Facebook Live, WEB Ex, Zoom, Webinar เป็นต้น รวมถึงอาจจะจัดให้มีการเปิดรับคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางต่างก่อนหรือในระหว่างการประชุม AGM ด้วยก็ได้ และบริษัทจดทะเบียนอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการบันทึกการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไว้ในรายงานการประชุม AGM ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย


ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามที่บริษัทจดทะเบียนเหนสมควร นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่มาร่วมประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกที่บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีขึ้น บริษัทจดทะเบียนควรมีการระบุเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งควรจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน Website ของบริษัทจดทะเบียนหรือผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกทรัพย์ฯ (SET Link) ด้วย

อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยบริษัทจดทะเบียนยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดประชุม AGM ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง