อุตฯหนุนรถไฟฟ้า-ชีวภาพ ลดปัญหาการปล่อยมลพิษ

อุตฯหนุนรถไฟฟ้า-ชีวภาพ ลดปัญหาการปล่อยมลพิษ
19 มีนาคม 2563
276

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ ลดปัญหามลพิษ พร้อมเร่งลดภาษี พัฒนาแรงงาน รองรับการลงทุน

     นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากแผน Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยเร็ว มีเป้าหมายในปี 2573 ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยยานยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และช่วยประหยัดพลังงาน

     โดย กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายผล จัดทำแผนการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำและราคาถูกออกมากระตุ้นตลาด สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนมาใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุน เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา จัดทำมาตรฐาน สร้างศูนย์ทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัย และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ การส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย รัฐจะต้องสร้างอุปสงค์ในประเทศต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนภายในประเทศตามนโยบายที่ตั้งไว้ เช่น นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยสนับสนุนสินค้าภายในประเทศ การลดภาษีนำเข้าสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์การสร้างอุปทาน โดยการเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมมาลงทุนอาศัยการให้สิทธิประโยชน์ให้การผลิตภายในประเทศมีผลตอบแทนมากกว่าการนำเข้า ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สุดท้ายรัฐต้องมีมาตรการที่จะเสริมสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเดิมสู่อนาคตควบคู่กันไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง