สทนช.ชงผลศึกษาค่าน้ำเข้ากนช. หนุนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ

สทนช.ชงผลศึกษาค่าน้ำเข้ากนช. หนุนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ
19 มีนาคม 2563
175

สทนช. เตรียมชง กนช.พิจารณาผลศึกษาการคิดค่าน้ำ ก่อนคลอดกฎหมายลำดับรองหมวดการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

     นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผลการศึกษาการคิดค่าน้ำ โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) โดย สทนช.ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของโครงการฯ

     รวมทั้ง(ร่าง) กฎหมายลำดับรองในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ และที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงก่อนที่ สทนช.จะนำเสนอผลการศึกษาโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ในลำดับต่อไปจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการคิดค่าน้ำและการจัดทำกฎหมายรองข้างต้น และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

     ทั้งนี้ สทนช.ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับเป็นต้นไป มีความละเอียดอ่อนและอาจมีผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำ การกำหนดนิยาม ลักษณะและรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภท และจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรอบอัตราค่าใช้น้ำ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง