นายก สั่งเด้ง! อธิบดีกรมการค้าภายใน ย้ายไปสำนักนายก

นายก สั่งเด้ง! อธิบดีกรมการค้าภายใน ย้ายไปสำนักนายก
15 มีนาคม 2563
35,026

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (15 มี.ค.) ได้มีการเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตําแหน่ง อธิบดี กรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

รายละเอียดดังนี้

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 เรื่องข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจําหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการ ของกรมการค้าภายใน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตําแหน่ง อธิบดี กรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบ แล้วหรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าว ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กํากับดูแลของ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนต่อไป

158425288936

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง