โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,576 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,576 ราย
11 มีนาคม 2563
6,017

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,576 ราย

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจกานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารตํ่ากว่าชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าช้ันนายพล ประจําปีงบประมาณ .. 2562 คร้ังที่ 1 (ตุลาคม 2561) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน 9,576 รายดังนี้ 

อ่านรายละเอียด 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง