'วรวิทย์ กังศศิเทียม' ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

'วรวิทย์ กังศศิเทียม' ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
5 มีนาคม 2563
2,127

รายละเอียด "วรวิทย์ กังศศิเทียม" ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ


เมื่อเวลา 11.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ประกอบด้วย 1.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 3.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ 4.นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเดิม

และว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้อง และขออนุญาตในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และ 4.นพดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต
โดยที่ประชุมทั้ง 8 คน ได้ประชุมลงมติเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ โดยจากนี้จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อประธานและว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

สำหรับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คน จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั้น พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งยังไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ 50 และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเท่ากับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะดำรงอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งช่วงปี 56-58

ประวัตินายวรวิทย์ มีดังนี้

เกิดวันที่   ๑  มีนาคม ๒๔๙๕
 
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กฎหมายมหาชน)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำงาน
 • อัยการจังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 • อัยการจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖
 • อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ตุลาการศาลปกครองกลาง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 • รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔
 • อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ประวัติอื่นๆ
 • ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) ๒ สมัย
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

158339165275

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง