ยุวสตาร์ทอัพภาคใต้ ชู 'ผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่'

ยุวสตาร์ทอัพภาคใต้ ชู 'ผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่'
4 มีนาคม 2563
251

อว.ลุยยุวสตาร์ทอัพภาคใต้ ชู “ผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่” ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจ ทั้ง เจลอาบน้ำผสมกลีบดอกมะลิ-ตลาดสินค้าออนไลน์แบบใหม่-แหล่งรวมสินค้าฮาลาลทุกประเภทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย–แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายด้วยสารสกัดจากใบฝรั่ง

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร อว.ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการ “ยุวชนสร้างชาติ” โดยช่วงเช้าเป็นประธานประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” และโครงการพัฒนาด้ามขวาน 4.0 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายสุวิทย์ กล่าวว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์และพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ จะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องสร้างภาคใต้เป็นด้ามขวาน 4.0 เพราะภาคใต้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 2 มหาสมุทร ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งที่ตั้งและทรัพยากร มหาวิทยาลัยต้องนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนา 3 มิติ คือคน ต้องเตรียมให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 คนในยุคหน้าต้องอยู่ในเมือง ดังนั้นเมืองต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ตอนนี้เราต้องปักหมุดให้ภาคใต้เชื่อมโยงส่วนบนของอาเซียน และ ส่วนล่างของอาเซียน เราต้องกระจายความมั่งคั่ง ออกไปยังเมืองหลัก เมืองรองอื่น ๆ สร้างเมืองใหม่ ๆ รองรับคนในศตวรรษหน้า

158324561283

จากนั้นได้ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ว่า โครงการยุวชนสร้างชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นโครงการสำคัญในการปฎิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้ยุวชนนำความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่อีกด้วย

สำหรับโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ“ยุวชนสร้างชาติ” โดยมีผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่หรือ New gen Muslim Incubator ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมฯ น าผลงานที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม มาจัดแสดง อาทิ บริษัท แฮส ออเดอร์ จ ากัด บริการ PINSOUQ Halal Supply Chain Integration การทำธุรกิจ แบบออนไลน์ “Pinsouq Online Halal Matketplace (www.pinsouq.com)” แหล่งรวมสินค้าฮาลาลทุกประเภทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จำกัด ผลิตภัณฑ์ : Cherlive เจลอาบน้ำผสมกลีบดอกมะลิ บริษัท ทีวายบี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตลาดสินค้าออนไลน์แบบใหม่ โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์ แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกาย DARAMA ด้วยสารสกัดจากใบฝรั่ง ไก่กอและ Uncle Yo สุดยอดอาหารแห่งลังกาสุกะ (ใช้น้ำตาลโตโหนดและหญ้าหวาน) เป็นต้น

158324563935


นายสุวิทย์ กล่าวว่า พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ ที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรมุสลิมคิดเป็น 62% ของประชากรมุสลิมทั้งประเทศ หรือ 57% ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีประชากรที่เป็นมุสลิมถึง 83% ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่สภาพทางเศษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไม่ค่อยดีนัก มีจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวในระดับต่ำถึง 2 จังหวัด คือ ปัตตานี และนราธิวาส แต่อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ยาก โอกาสเปิดสำหรับคนรุ่นใหม่ ประชากรมุสลิมซึ่งดั้งเดิมมีพื้นฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว เมื่อเยาวชนเหล่านี้ได้โอกาสเรียนรู้และมีโอกาสในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่นำไปสู่การปรับมุมมองในการประกอบอาชีพการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น

ดังนั้น การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการมุสลิม คือ จุดเริ่มต้นของการก้าวเดิน และเป็นแนวทางและกลไกลหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้และเป็นเป้าหมายหนึ่งของทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาโดยตลอด โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมุสลิม แก่นักศึกษามุสลิมทั้งในและนอกประเทศมาโดยลำดับ พบว่าผู้ประกอบการนักศึกษาและเยาวชนเหล่านี้มีความคิดทางธุรกิจดี มีหลักการที่เป็นหลักทางศาสนาที่ปลูกฝังไว้ทำธุรกิจด้วยความเหมาะสม มีคุณภาพ ยุติธรรม และมีจริยธรรม เมื่อผสมผสานกับทางธุรกิจและความพร้อมในพื้นที่ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ไม่ยาก

158324582880


“New Gen Muslim Startup ผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ ยุวชนมุสลิมสร้างชาติให้มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยศักยภาพของยุวชนในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนยุวชนให้มีส่วนในการสร้างการสร้างและพัฒนาชาติตามโครงการยุวชนสร้างชาติ ซึ่งประกอบกับยุวชนอาสา บัณฑิตอาสา และกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่ยุวชนเหล่านี้จะได้มีส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของยุวชนสร้างชาติ โดยเฉพาะการมีโอกาสเข้าไปต่อยอดในกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. ของ อว. พร้อมสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการเชื่อมโยงนวัตกรรมกับอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นอย่างชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับตัวทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่เชื่อมโยงด้วยหลักศาสนา การใช้กลไกลในการเชื่อมโยงด้านความเป็นมุสลิมที่ในรูปแบบของการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อจะสามารถส่งผลไปถึงการเข้าพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ แบบก้าวกระโดดในช่วงระยะเวลาสั้น เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมุสลิมรายใหม่ ที่สามารถเติบโตไปสู่ตลาดฮาลาลโลกได้อย่างยั่งยืนและเต็มรูปแบบ โดยในโครงการน าร่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมุสลิมรายใหม่จากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นอย่างมาก” นายสุวิทย์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง