โพลชี้ ประชาชนให้คะแนน 'การเมืองไทย' 3.76 เต็ม 10 แต่พอใจการทำงาน ‘ฝ่ายค้าน’ มากขึ้น

โพลชี้ ประชาชนให้คะแนน 'การเมืองไทย' 3.76 เต็ม 10 แต่พอใจการทำงาน ‘ฝ่ายค้าน’ มากขึ้น
1 มีนาคม 2563
690

“สวนดุสิตโพล” สำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น คะแนนภาพรวมได้ 3.76 เต็ม 10 ประชาชนแนะควรเร่งแก้ปัญหาปากท้อง

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย

ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 7 “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวน ดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,474 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 591 คน 23.89% ภาคกลาง 526 คน 21.26% ภาคเหนือ 380 คน 15.36% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 650 คน 26.27% และ ภาคใต้ 327 คน 13.22%) ระหว่างวันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 

ภาพรวมดัชนีการเมืองไทย เดือน ..63” ได้เพียง 3.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

ประเด็นที่คะแนนมากที่สุดคือการปฏิบัติงานของฝ่ายค้านอยู่ที่ 5.41 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 5.30 คะแนนในเดือนมกราคมส่วนประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือการแก้ปัญหาความยากจนอยู่ที่ 3.04 ซึ่งลดลงจาก 3.05 คะแนนในเดือนมกราคม

158303481427

ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง วันนี้ คือ 

158303492048

158303481496

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง