มสด. ให้ความรู้เด็กเล็ก เสริมทักษะการดูแลตนเอง ป้องกันฝุ่นพิษ

มสด. ให้ความรู้เด็กเล็ก เสริมทักษะการดูแลตนเอง ป้องกันฝุ่นพิษ
23 กุมภาพันธ์ 2563
1,061

สวนดุสิต ยังหวั่นสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เร่งให้ความรู้เด็กเล็ก “เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตัวเองในเบื้องต้น”

ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึง กิจกรรมส่งเสริมทักษะป้องกันมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับเด็กเล็กบ้านสาธิต และระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวนทั้งหมด 422 คน ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เนื่องจากสภาพปัญหาคุณภาพอากาศ ยังมีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าสูงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามเกณฑ์การวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีมาตรการในการจัดการ เฝ้าระวังและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะแนวปฏิบัติส่วนบุคคลในการป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5 และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเบื้องต้น

ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกทั้งหมด 6 ฐาน อาทิ ฐานที่ 1 รู้จักฝุ่น PM 2.5 ฐานที่ 2 วัฏจักรฝุ่น PM 2.5 ฐานที่ 3 ฝุ่น PM 2.5 กับเมืองใหญ่ ฐานที่ 4 ฝุ่น PM 2.5 ป้องกันได้ ฐานที่ 5 เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และฐานที่ 6 เทคโนโลยีการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และโรงเรียนของเรา ภารกิจข้างต้น ได้บูรณาการกิจกรรมให้เหมาะสมตามวัย เพื่อให้น้องๆเกิดความสนุก ก่อเกิด การเรียนรู้และจดจำจนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง