พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร
21 กุมภาพันธ์ 2563
16,176

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นราชการ เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2579 มาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม นายทหาร พ้นราชการ เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/042/T_0001.PDF

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง