อีอีซีชูนวัตกรรมนำเศรษฐกิจ

อีอีซีชูนวัตกรรมนำเศรษฐกิจ

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีความคืบหน้าไปมาก ในช่วงปี 2560-2562 มีมูลค่าการลงทุนในอีอีซีสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท สำหรับภาระกิจต่อไปของอีอีซี ในปี 2563

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีความคืบหน้าไปมาก ในช่วงปี 2560-2562 มีมูลค่าการลงทุนในอีอีซีสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท

สำหรับภาระกิจต่อไปของอีอีซี ในปี 2563 อย่างหนึ่งคือการผลักดันเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีระบบนิเวศนวัตกรรมครบวงจรเพื่อรองรับการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเตรียมกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศด้วยความร่วมมือของรัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ของวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง 

ปัจจุบัน ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออกระยะที่ 1 เมื่อ2562 คาดว่จะเปิดให้นักลงทุนเช่าพื้นที่ปี 2564 

ส่วนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(EECd) กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ในอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นDigital Innovation Hub ของอาเซียน 

หากโลกยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงการEECi และEECd คือการใช้อีอีซีที่ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ