โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์
11 กุมภาพันธ์ 2563
2,463

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายตํารวจให้ ดํารงตําแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้ง ข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายตํารวจให้ ดํารงตําแหน่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา และมาตรา แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ . . ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ . . ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญั ติ ตํารวจแห่งชาติ . . ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้

พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ ชิดฟ้า ตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ( อัตรา พันตํารวจเอก พิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิ บัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ( อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศ พลตํารวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปี ที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุ บัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง