โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล
11 กุมภาพันธ์ 2563
1,387

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจ "พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า" ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ( อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศ พลตํารวจตรี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายตํารวจให้ ดํารงตําแหน่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายตํารวจให้ ดํารงตําแหน่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา และมาตรา แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ .. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ .. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญั ติ ตํารวจแห่งชาติ .. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายตํารวจ ให้ ดํารงตําแหน่ง ดังนี้

พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ ชิดฟ้า ตําแหน่งนายตํารวจปฏิ บัติการสํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตํารวจเอก พิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิ บัติการสํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศ พลตํารวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปี ที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุ บัน

158142166085

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/007/T_0001.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง