นายกฯ เตรียมลงพื้นที่พะเยา - น่าน 13 ก.พ.นี้

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่พะเยา - น่าน 13 ก.พ.นี้
11 กุมภาพันธ์ 2563
535

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่พะเยา - น่าน 13 ก.พ. ชู Sandbox โมเดล บูรณาการการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพะเยาและน่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็กทรายและพบปะประชาชนในพื้นที่ 

โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานน่านนคร ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนออกเดินทางไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง จากนั้น จะเดินทางต่อไปยังหนองเล็งทราย อ. แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาจังหวัดพะเยาเพื่อความยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ การปรับปรุง ฟื้นฟูร่องน้ำเดิมและฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ใจและอำเภอเมืองพะเยาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาหนองเล็งทราย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยาด้วย

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ จะ เดินทางไปยังหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจะบรรยายสรุปการดำเนินการ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่านได้แก่  การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบ การใช้ที่ดินป่าไม้ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. ให้แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 5 ราย โดยนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามนโยบาย การแก้ไขปัญหาหนี สินเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย พร้อมรับฟังปัญหาและหารือร่วมกับประธานร่วมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน (น่านแซนด์บอกซ์) ณ ห้องรับรอง จากนั้นจะไปยังเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (บ้านน้ำเกี๋ยน)  อ.ภูเพียง จ.น่าน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ จึงได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลและรัฐมนตรีที่และหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานจัดการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน ในรูปแบบการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ำซำ เป็นประธานภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหาด้านที่ดิน – ป่าไม้ ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายและปรับคืนพื้นที่มาเป็นสภาพป่า จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงชีพในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดียว ไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายได้เพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโมเดลบูรณาการ ให้การแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ทำงานได้ตรงจุด ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง