ยกเลิกสิทธิ์ 'คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน' เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

ยกเลิกสิทธิ์ 'คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน' เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ
6 กุมภาพันธ์ 2563
1,019

ราชกิจจาฯ ออกประกาศตัดสิทธิ์ "คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน" เบิกค่าใช้จ่ายไปดูงานต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 .. 63 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน(ฉบับที่2)..2563 โดยมีรายละเอียดว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินพ..2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพ..2561 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน(ฉบับที่2) ..2563”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ3ให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินพ..2563

ประกาศณวันที่ กุมภาพันธ์ พ..2563
พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

158091507533

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ราชกิจจาฯ ประกาศ ผู้ตรวจการแผ่นดิน-คู่สมรส ดูงาน ตปท.เบิกได้วันละ 4,500 ค่าแต่งตัว 9 พัน

ทั้งนี้ ข้อความที่ยกเลิกใน ข้อ 8 ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินพ.. 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมานั้น ในข้อ 8 ได้มีการกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง