'วุฒิสภา' โหวตเห็นชอบ 5 ตุลาการศาลรธน. 11 ก.พ.นี้

'วุฒิสภา' โหวตเห็นชอบ 5 ตุลาการศาลรธน. 11 ก.พ.นี้
5 กุมภาพันธ์ 2563
793

“วุฒิสภา” โหวตเห็นชอบ 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมตั้งกรรมาธิการสอบประวัติฯ ว่าที่ป.ป.ช.คนใหม่ 11 ก.พ. นี้

เมื่อวันที่ 5 ..63 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมวิปวุฒิสภาว่า การประชุมวุฒิสภาในวันที่ 11 .. นี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ 2 เรื่องคือ 1.การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ .. 2561)

โดยศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 2. นายวิรุฬห์ แสงเทียน 3. นายจิรนิติ หะวานนท์ 4.นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ และ 5. นายนภดล เทพพิทักษ์ ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับ ผู้ได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 125 คะแนน

ขณะที่การพิจารณาวาระที่ 2 เป็นการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยประธานกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...)แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 คนคือ นายปรีชา เลิศกมลมาศ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ... ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี 

การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยประธานกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 คนคือ นายปรีชา เลิศกมลมาศ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ... ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี 

โดยผู้ได้รับการสรรหาได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แก่ 1.นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ อยุธยา อัยการอาวุโส สำนักอัยการสูงสุด และ 2. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยที่ประชุมวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ จำนวน 15 คน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการภายใน 60 วัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง