'นิพนธ์' ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุุ 'สารภีเกมส์' สงขลา

'นิพนธ์' ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุุ 'สารภีเกมส์' สงขลา
25 มกราคม 2563
415

"นิพนธ์" ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุุ "สารภีเกมส์" สงขลา มุ่งเน้นเพื่อสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกรีฑาประชาชนและผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา "สารภีเกมส์" ครั้งที่ 2 โดยมีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา กองเชียร์ และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขล สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนสัดส่วนผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลามีจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 2561ระบุจำนวนประชากรของจังหวัดสงขลา จัดสวน 1,432,628 คน พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน 210,921คน คิดเป็นร้อยละ 14.72 ซึ่งจากตัวเลขนี้ทำให้จังหวัดสงขลากำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประเด็น "สุขภาพผู้สูงอายุ" จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

157994783015


ดังนั้นจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาประชาชน และผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา "สารภีเกมส์" ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหน่วยงาน เทศบาล อำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ ส่งทีมเข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและมาตราฐาน การเล่นกีฬาของนักกรีฑาผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป และเพื่อคัดเลือกนักกรีฑาประชาชนและผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น157994784868

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนสัดส่วนผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลามีจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การที่จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา มีความตั้งใจจริงที่จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ทุกอำเภอทุกเพศทุกวัย ได้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณในการทำสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน ประจำอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และจากการที่เรามีสนามกีฬาที่ได้มาตราฐานประจำอำเภอต่างๆนั้น นั่นคือการกระจายโอกาสให้ทุกอำเภอ ได้เข้าถึงการออกกำลังกาย และเข้าแข่งขันในระดับอำเภอ และยกระดับจากอำเภอสู่จังหวัดในที่สุด การจัดการแข่งขันกรีฑาและผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จึงเป็นการต่อยอดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่ลงตัว การจัดสรรงบประมาณจึงนับว่าคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อการเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพของเครือข่าย ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และเพื่อทดสอบสถิติและสมรรถภาพนักกีฬาประจำปี เพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

157994787786

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง