‘หทัยรัตน์ จุฬางกูร’ ปล่อยกู้ ‘นกแอร์’ เพิ่ม 200 ล้าน

‘หทัยรัตน์ จุฬางกูร’ ปล่อยกู้ ‘นกแอร์’ เพิ่ม 200 ล้าน
24 มกราคม 2563
709

สายการบินนกแอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดมีมติการให้สัตยาบันการเข้าทํารายการเกี่ยวโยง หลังบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก "หทัยรัตน์ จุฬางกูร" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มูลค่า 200 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23มกราคม 2563 ได้มีการพิจารณาและมีมติการให้สัตยาบันการเข้าทํารายการเกี่ยวโยงของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (บริษัทย่อย) กับคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททําให้มีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท และทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้วงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 12 เดือน (นับตั้งแต่12 ธ.ค.62-11 ธ.ค.63) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี (ณ วันที่ 22 มกราคม 2563อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยเท่ากับ 6.9263% ต่อปี) และการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นต้องชําระคืนเมื่อครบกําหนดของตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมถึงไม่มีหลักประกัน ขณะที่วัตถุประสงค์การทํารายการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทย่อยเป็นหลัก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง