CIMBT โชว์กำไรปี 62 พุ่ง 21,661% หลังสำรองหนี้ฯลดฮวบ

CIMBT โชว์กำไรปี 62 พุ่ง 21,661% หลังสำรองหนี้ฯลดฮวบ
21 มกราคม 2563
655

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย" เผยกำไรสุทธิปี 62 ที่ 1,501.6 ลบ. โต 21,661% เหตุสำรองหนี้ลดลง 48.7% สวนทางรายได้จากการดำเนินงาน - ดอกเบี้ย- ค่าธรรมเนียมโตพุ่ง ฟากตัวเลขเอ็นพีแอลพุ่งแตะ 4.6%

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,501.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,494.7 ล้านบาท หรือ 21,661% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 ที่ทำได้ 6.9 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 48.7% ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 3.5%
ทั้งนี้รายได้จากการดำเนินงานปี2562 มีจำนวน 14.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 472.5 ล้านบาท หรือ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 160.6 ล้านบาท หรือ 1.5% จากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจเช่าซื้อและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 362.3 ล้านบาท หรือ 20% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและค่าธรรมเนียมจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ส่วนรายได้จากการดำเนินงานอื่นลดลงจำนวน 50.5 ล้านบาท หรือ4.5% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิกับกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและกำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 1,198.1 ล้านบาทหรือ 14.1% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้นสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 68.5% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 62.1%

ส่วนด้านอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับปี 2562 อยู่ที่ 3.31% ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ 3.71% เป็นผลจากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น ด้านเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 242.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ และกลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บางประเภท) จำนวน 241.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น3.1% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 234.3 พันล้านบาท
ทั้งนี้ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 11.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ 4.6% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 4.3% เป็นผลจากลูกหนี้ภาคธุรกิจบางรายและรายย่อย อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 93.7% ลดลงจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 107% โดยเงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 10.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากเงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 4.9 พันล้านบาท และเงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 47.6 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1ที่ระดับ 13.1%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง