แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รวม ๘๑ ราย

แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รวม ๘๑ ราย
18 มกราคม 2563
2,424

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รวม ๘๑ ราย

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จำนวน ๘๑ ราย โดย อธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองกลาง ความว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๘๑ ราย ดังนี้

๑. นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองกลาง

๒. นายสุรเดช พหลภาคย์ รองอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๓. นายวีระ แสงสมบูรณ์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี

๔. นายเสน่ห์ บุญทมานพ รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์

๕. นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม รองอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๖. นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี

๗. นางชนิตา วรพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก

๘. นายสมภพ ผ่องสว่าง รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

๙. นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี

๑๐. นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

๑๑. นางสาวกนิษฐา เชี่ยววิทย์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๑๒. นางสุมาลี ลิมปโอวาท รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๑๓. นางเสริมดรุณี ตันติเวสส รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต

๑๔. นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองสงขลา

๑๕. นางดุษณีย์ ตยางคานนท์ รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี

๑๖. นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองยะลา

๑๗. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง

๑๘. นายไพศาล บุญเกิด รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี

๑๙. นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง

๒๐. นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์

๒๑. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองยะลา

๒๒. นางนฤมล ธรรมครองอาตม์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลาง

๒๓. นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี

๒๔. นายวิชัย พจนโพธา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

๒๕. นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๒๖. นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก

๒๗. นายเมธี ชัยสิทธิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

๒๘. นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง

๒๙. นายสิทธานต์ สิทธิสุข ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๓๐. นายอาทร คุระวรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๓๑. นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา

๓๒. นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองระยอง

๓๓. นายวุฒิชัย ไทยเจริญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี

๓๔. นายวิจิตต์ รักถิ่น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี

๓๕. นายประเวศ รักษพล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์

๓๖. นายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น

๓๗. นางสาวบุบผา อัครพิมาน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสุพรรณบุรี

๓๘. นางวาสนา จันทราภรณ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๓๙. นายนิทัศน์ จูยืนยง ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๐. นายอิทธิพล ทัศนา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๑. นางสาวสุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ ตุลาการศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองยะลา

๔๒. นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๓. นายจิรศักดิ์ สีใจเจริญ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี

๔๔. นายวิโรจน์ ปรีชาพันธ์ ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๕. นายชัชชัย ยอดมาลัย ตุลาการศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๖. นายฉลองชัย สถิตย์สัมพันธ์ ตุลาการศาลปกครองอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต

๔๗. นายไพโรจน์ ทองปาน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๘. นายดิเรก สุคนธสาคร ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๔๙. นายพีระศักดิ์ นาดี ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๕๐. นายลิขิต ศกุนะสิงห์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง

๕๑. นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๕๒. นางสาวฐิติลักษณ์ เกรียงเกริกไกร ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา

๕๓. นางสมพร ถาวรวิริยะนันท์ ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา

๕๔. นายวิริยะ ว่องวาณิช ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช

๕๕. นางสาวสิริพร มณีภัณฑ์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง

๕๖. นายวินัย รุ่งรักสกุล ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง

๕๗. นายวิชชา เหลือล้้ำ ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา

๕๘. นายมนูญ พิบูลรัตนากุล ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง

๕๙. นายชัยนะ อักษรพันธ์ ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง

๖๐. นายพีระพันธ์ วัฒนศิริ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก

๖๑. นายสุรเดช สุขถาวร ตุลาการศาลปกครองอุดรธานี ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง

๖๒. นายประกาย วิบูลย์วิภา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี

๖๓. นางสาวกิ่งกาญจน์ คุณสุทธิ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา

๖๔. นายวัชระชัย อารยรุ่งโรจน์ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

๖๕. นางสาวสุภาพ ชอบดอน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี

๖๖. นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

๖๗. นายสัจจา เขม้นงาน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

๖๘. นายชนุดม จรูญภาค ตุลาการศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก

๖๙. นายวิโรจน์ ศิริชัยเจริญ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

๗๐. นายถาวร เรือนเงิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น

๗๑. นางสาวฉัตรชนก จินดาวงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น

๗๒. นางทิพาพันธุ์ รัตนพิทักษ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองระยอง

๗๓. นายบพิธ สรสิทธิ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุดรธานี

๗๔. นายสมภพ ศรีเพ็ญ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองระยอง

๗๕. นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์

๗๖. นายชายชาญ ชูวงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี

๗๗. นายวันชัย ศรีทา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี

๗๘. นายวิบูลย์ จำปาเงิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี

๗๙. นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองยะลา

๘๐. นายรัฐกรณ์ ทองงาม ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

๘๑. นายบัณฑิต หวังวโรดม ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองยะลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง