กสร.เสริมทักษะจนท.คลังทั่วประเทศ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

กสร.เสริมทักษะจนท.คลังทั่วประเทศ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
16 มกราคม 2563
339

กสร.เสริมทักษะจนท.คลังทั่วประเทศ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธาน เปิดการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เน้นย้ำมาโดยตลอดถึงการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ จะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวดเร็วเท่าทันต่อสถานการณ์ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักธรรมภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับปัจจุบันกระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงพัฒนางาน     ด้านการเงินการคลังให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment Master Plan) นอกจากนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐการกำหนดวินัยทางการเงินการคลังด้านรายได้และรายจ่าย การบริหารทรัพย์สินของรัฐ เป็นต้น กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงยั่งยืน 
      

นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า กสร. จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563” ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 85 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏับติของทางราชการไปในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และ การพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง