ราชกิจจาฯ ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

ราชกิจจาฯ ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่
16 มกราคม 2563
1,498

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เหลือ 15 คน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คงเหลือจํานวน ๑๖ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีนายนิรามาน สุไลมาน ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทําให็ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง เฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คงเหลือ จํานวน ๑๕ คน ได้แก่

๑. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
๒. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๑
๓. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๒
๔. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๓
๕. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๔
๖. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
๗. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
๘. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๙. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
๑๐. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง