ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'นพดล' นั่งเก้าอี้ กมธ.ศาสนา แทน 'ชัช เตาปูน'

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'นพดล' นั่งเก้าอี้ กมธ.ศาสนา แทน 'ชัช เตาปูน'
16 มกราคม 2563
1,910

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "นพดล แก้วสุพัฒน์" นั่งเก้าอี้ กมธ.ศาสนา แทน "ชัชวาลล์ คงอุดม"

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ นพดล แก้วสุพัฒน์ เป็น กมธ.แทน ชัชวาลล์ คงอุดม ความว่า

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร


เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแทนตําแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้ง นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นั้น

เนื่องจาก นายชัชวาลล์ คงอุดม ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายนพดล แก้วสุพัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง