กกต. แจงปมเงินกู้ 18 พรรคการเมือง ชี้กำลังตรวจสอบ

กกต. แจงปมเงินกู้ 18 พรรคการเมือง ชี้กำลังตรวจสอบ
15 มกราคม 2563
483

กกต. แจงปมเงินกู้ 18 พรรคการเมือง เผยกรณี "อนค." มีการยื่นร้องเรียน แบ่ง2 คดี "อาญา-ยุบพรรค”ส่วนพรรคอื่นกำลังตรวจสอบ หากผิดก.ม. เรียกมาแจงแน่

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง ตามที่มีการให้ข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองที่มีรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปนั้น สำนักงาน กกต. ชี้แจงและให้ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองว่า กรณีมีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าพรรคเมืองใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เช่น กรณีมีผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดือน ..62 กล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

โดยกรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นคำร้อง กกต.ได้ดำเนินการ คือ1.คดีอาญา ได้ดำเนินการสืบสวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด ..2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.และ 2.คดียุบพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(...)ว่าด้วยพรรคการเมือง ..2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง ...พรรคการเมือง จึงเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง ...พรรคการเมือง .. 2560

ส่วนกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตาม ...พรรคการเมือง ..2560 ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องจัดทำงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในเดือน ..ของปีถัดไป และเมื่อได้รับงบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจำปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะดำเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองจัดส่งงบการเงินประจำปีในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อ ...พรรคการเมือง ..2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ..2561 ใช้บังคับ ทำให้พรรคการเมืองตาม ...พรรคการเมือง ..2550 และพรรคการเมืองตาม ...พรรคการเมือง ..2560 สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อรับรองงบการเงินของพรรคการเมือง

โดยมีพรรคการเมืองที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2557-2561 และส่งงบการเงินของพรรคการเมืองดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเดือน .. 2562 แบ่งเป็นงบการเงินประจำปี 2557 จำนวน 73 พรรค งบการเงินประจำปี 2558 มีจำนวน 72 พรรค งบการเงินประจำปี 2559 จำนวน 70 พรรค งบการเงินประจำปี 2560 จำนวน 69 พรรค งบการเงินประจำปี 2561 จำนวน 100 พรรค

ทั้งนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2557-2561 หากตรวจสอบแล้วพบว่าพรรคการเมืองใดกระทำการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ...พรรคการเมือง ..2560 นายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 7 แห่ง ...พรรคการเมือง ..2560 ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง