ไฟเขียวแนวทางนำเข้าหอมใหญ่-มันฝรั่งตามแนวทาง FTA

ไฟเขียวแนวทางนำเข้าหอมใหญ่-มันฝรั่งตามแนวทาง FTA
14 มกราคม 2563
397

ครม.ไฟเขียวแนวทางนำเข้าหัวหอมใหญ่และมันฝรั่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเอฟทีเอการค้ากับนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ที่ประเทศไทยได้ตกลงกับทั้ง 2 ประเทศมาตั้งแต่ปี 2548 และทยอยปฏิบัติตามข้อตกลงในส่วนอื่นๆ ส่วนของหัวหอมและมันฝรั่ง เป็นกลุ่มสินค้าอ่อนไหวที่ยังคงมีการใช้โควตาภาษี (TRQ) กำหนดปริมาณในโควตาและอัตราภาษีในโควตาในการนำเข้าแต่ละปี แต่ข้อกำหนดดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาโควตาภาษีและเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 นี้ จึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องกำหนดแนวทางการนำเข้าสินค้าให้ชัดเจน
               

โดยหลักเกณฑ์การนำเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – นิวซีแลนด์  และ ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย  ทั้งในส่วนเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ สินค้าหอมหัวใหญ่ และสินค้าหัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่/มันฝรั่ง ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด (แบบ ทอ.7)

2.ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ /หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 

3.ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และห้ามจำหน่ายโอนเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่/หัวพันธุ์มันฝรั่ง/มันฝรั่ง และ 4.ให้นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่กำหนดหลังการนำเข้าสินค้าในแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนดในแต่ละความตกลง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง