กรมบัญชีกลางเผย ผลใช้จ่ายเงินปี 63 สิ้นไตรมาสแรก 7.65 แสนล้านบาท

กรมบัญชีกลางเผย ผลใช้จ่ายเงินปี 63 สิ้นไตรมาสแรก 7.65 แสนล้านบาท
14 มกราคม 2563
684

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62) ใช้จ่ายแล้ว 765,740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.52

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 765,740 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.52 จำแนกเป็น 1) รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย จำนวน 51,835 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 593,868 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.73 2) รายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย จำนวน 713,905 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,406,132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.67 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย จำนวน 257,196 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,329 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.67

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 เป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 ไปพลางก่อน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายรายจ่ายประจำและโครงการที่มีความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง