'ครูยุคใหม่' ทันโลกดิจิทัล สร้างเด็กเข้าใจรู้เท่าทันเทคโนโลยี

'ครูยุคใหม่' ทันโลกดิจิทัล  สร้างเด็กเข้าใจรู้เท่าทันเทคโนโลยี
14 มกราคม 2563
579

16 มกราคมของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการจัดงานวันครู โดยปีนี้กำหนดขึ้นในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์ คุณภาพเด็กไทย”

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับครู เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลก ศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิดนักเรียนแห่งอนาคต ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติที่จะสร้างคนคุณภาพ ให้กับประเทศ และครู คือ กลไกลำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ศธ.ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ให้ทันโลกยุคดิจิทัล 

157891930998

"อลงกรณ์ นิลดำ"  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่าครูยุคปัจจุบันจะแตกต่างจากครูอดีต เพราะครูอดีตสอนจากตำราเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเรียบง่าย สอนบนกระดานดำเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ แต่ตอนนี้ครูจะสอนแบบเดิมไม่ได้ เนื่องจากเด็กสมัยใหม่ พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากมาย และเทคโนโลยีทำให้เรียนรู้อะไรก็ได้

อีกทั้งชอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ชอบสื่อแบบภาพเคลื่อนไหวมากกว่าให้อ่านแล้วเห็นภาพประกอบเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การเรียนการสอนในตอนนี้ เนื้อหาไม่ได้แตกต่างจากอดีต แต่สิ่งที่ต้องแตกต่าง คือ หน้าที่ของครู และรูปแบบการเรียนการสอนของครู

157891931566

   “ครูสอนวิชาดนตรีมา 12 ปี เมื่อก่อนจะสอนโดยการบอกปากและให้ปฏิบัติตาม แต่ตอนนี้สอนแบบนั้นไม่ได้แล้ว ไม่ดึงดูดเด็ก เด็กไม่อยากเรียน ครูได้ปรับการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยี สื่อโซเซียลมีเดีย ยูทูป เฟสบุ๊คมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอน ทำให้เด็กเห็นภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ก่อนจะได้เห็นลงมือปฏิบัติจริง และนำมาใช้ในการเรียนทฤษฎีช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะถ้าบอกให้เขาอ่านและมาแลกเปลี่ยนกัน เด็กรุ่นใหม่เขาไม่สนใจ ต้องทำให้เขาเกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และหน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงสอนตามหนังสือเรียนเท่านั้น แต่ต้องสอนวิชาชีวิต ครูต้องทำให้เด็กเชื่อใจ ไว้ใจ เป็นเสมือนคนในครอบครัวของเขา”อลงกรณ์ กล่าว

เด็กยุคใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง พวกเขาพร้อมรับฟัง เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่พวกเขาขาด คือ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ดังนั้น บทบาทของครูรุ่นใหม่ ต้องสร้างเด็กที่เข้าใจและเท่าทันเทคโนโลยี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูต้องช่วยเด็กผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก

157891930521

มีคนเคยเปรียบโรงเรียนเหมือนทุ่งนาแปลงหนึ่งที่ทุกคนอยากจะมาปลูกต้นกล้า มาเติบปุ๋ย ทำให้ตอนนี้หลายๆ โรงเรียนกลายเป็นแหล่งรวมโครงการต่างๆ อลงกรณ์ กล่าวต่อว่าวันครูปีนี้ สิ่งที่ครูต้องการมากที่สุด คือ การได้อยู่กับเด็ก เพราะด้วยภาระหน้าที่ของครู ต้องยอมรับว่ามีโครงการ ตัวชี้วัดครูเต็มไปหมดจนทำให้บางครั้งครูไม่ได้อยู่กับเด็ก ดังนั้น หากของขวัญวันครูที่อยากได้จากกระทรวงศึกษาธิการ คงเป็นเวลาที่จะได้สอนเด็ก ได้อยู่ในห้องเรียน ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ของครู ทุกคนอยากสบาย ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับครูแต่ละคนที่ต้องรู้จักความพอเพียง ใช้ชีวิตอย่าพอดี อย่าอยากได้อยากมีจนทำให้ตัวเองเป็นหนี้สิน ต่อให้ศธ.ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่เป็นการแก้ปลายเหตุเท่านั้น

วันครู ปีนี้ ศธ.ได้จัดงานโดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ เดชพันธ์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ว่า ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

157891930411

พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ มีการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโส นอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และครูอาวุโสในประจำการ ผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีการปาฐกถา และ การเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยมีการปาฐกถา เรื่อง “ความฉลาดรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครู” โดย ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์และ การเสวนา เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” พร้อมพิธีคารวะครูอาวุโสของ รมว.ศึกษาธิการ สมัยเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ได้แก่ น.ส.ชมภร กมลสุทธิ นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา

157891930417

กิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้งส่วนกลาง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 ม.ค. 2563 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครูผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Facebook แฟนเพจ“คุรุสภา”ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกคนครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำ ความดีเป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563

157891931566

นอกจากนั้น ร่วมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ “Thai Teacher 63” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมส่งบัตร อวยพรออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง