มสธ.จัดการเรียนออนไลน์มหาชน เปิด 3 หลักสูตรวัยทำงาน-สูงอายุ

13 มกราคม 2563
1,716

มสธ.ให้โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำแก่ทุกคน เพราะการศึกษาทางไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่จำกัดอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดอายุ อยู่ที่ไหนก็ได้เรียน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมาเรียนในห้องเรียน  40 ปีที่่ผ่านมา มีการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ โดยปี 2563 นี้ได้มีการพลิกโฉมการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงเพื่อแก้วิกฤตนักศึกษาที่ลดลงในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมสธ. กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2555 มีนักศึกษาใหม่ประมาณ 50,000 กว่าคน และลดลงมาจนในปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่เพียง 30,000 กว่าคนเท่านั้น. อัตราออกกลางคันเพิ่มขึ้น และการสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมสธ.มากกว่า 2.7 ล้านคน แต่มีผู้สำเร็จการศึกษาเพียง 5 แสนกว่าคนเท่านั้น 

157889492542ซึ่งการที่เด็กออกกลางคันถือเป็นความสูญเสีย และเมื่อพิจารณาการเกิดของเด็กน้อยลง พบว่ามสธ.มีเด็กที่จบจากม.6 มาเรียนเพียง 20% ผู้เรียนส่วนใหญ่มีงานทำอยู่แล้วและมาเรียน ทำให้ได้มีการทำวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา 65% หรือ 11,655 คน ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบกลางภาค และกว่า 73.2% ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา จึงทำให้เกิดแผนการเรียนขึ้นใหม่ เพราะเดิมมสธ.มีเพียงแผนการเรียนแผนเดียว สอบเพียงครั้งเดียว และมสธ.ไม่มีรายวิชา แต่มีชุดวิชา โดยใน 1 ชุดวิชาจะมี 6 หน่วยกิต ซึ่งอาจจะเป็นสเต็กจานใหญ่สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถทานได้ครั้งเดียว รักษาการอธิการบดี มสธ. กล่าว

157889492257

จึงได้มีการปรับใหม่ให้มีแผนการศึกษาใหม่มี  3 แผน คือ แผน ก 1 ,แผน ก 2 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนเป็นการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือทำให้เรียนไม่หนักมากจนเกินไปและจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนแผน ก 3 มีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (blended learning)ที่จะเน้นการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามและประเมินผลในการจัดเรียนการสอนทั้ง 3 แผนการศึกษาต่อไป

รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกล ร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC สื่อการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของ E-learning MOOC มากขึ้น ซึ่งเป็นการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน

157889491729

จัดหลักสูตร Non Degree เพิ่มขึ้น เพื่อขยายทางเลือกในการศึกษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มวัยทำงานเพื่อ Reskill หรือ Upskill เพราะบางคนจบไปแล้วอาจจะทำงานไม่ได้ จบไม่ตรงสาขา หรือไม่มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น คนกลุ่มนี้ก็สามารถมา Reskill หรือ Upskill ให้ตรงกับทักษะงานที่มี

157889492766

ใครๆ ก็สามารถเรียนมสธ.ได้ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสถานที่ ซึ่งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของออนไลน์ และมาเรียนกับอาจารย์ร่วมด้วยนั้น เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และนักศึกษารุ่นใหม่ ดังนั้น ในส่วนของหลักสูตร Non degree ได้มีการเพิ่มเติมในทักษะที่ตรงกับความต้องการของสังคม รวมทั้งยังมีหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย ศ.ดร.ประสาท กล่าวทิ้งท้าย

157889492955

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง