ต้อนรับเต็มที่! กองทัพไทยจัดกิจกรรม 'วันเด็กแห่งชาติ' 2563

ต้อนรับเต็มที่! กองทัพไทยจัดกิจกรรม 'วันเด็กแห่งชาติ' 2563
11 มกราคม 2563
1,403

กองบัญชาการกองทัพไทย น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง)

โดยน้อมนําพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นโยบายของ รัฐบาลในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด “เด็กไทย...รักษ์โลก” (Kids Save to the world) รวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital HQ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 มาบูรณาการ โดยเน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย

คลิปข่าว

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 “ศาสตร์แห่งองค์พระราชา” เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนําพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 “การเรียนรู้สู่นวัตกรรม” สร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ หล่อหลอมกระบวนการ ทางความคิด ทัศนคติ แนะแนวทางเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าสู่การเป็นรั้วของชาติ โดยร่วมกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษาสายทหารอาชีพ ซึ่งบูรณาการการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมของแต่ละสถาบัน

คลิปข่าว

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 “มหัศจรรย์พลังสามัคคี” แสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ ภายใต้การอํานวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย การแสดงสมรรถนะการบินผ่าน ของอากาศยานกองทัพอากาศ และการแสดงระบบการตรวจสอบและเตรียมการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์ทหาร ตลอดจนการจัดแสดงสนามตรวจค้น ทุ่นระเบิดจําลอง การแสดงความสามารถของสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและสุนัขแสนรู้ กิจกรรมพรางหน้า และการฝึกลาดตระเวน การยิงปืนแบบ BB gun

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 4 “หนูน้อยนักพัฒนา” แสดงยุทโธปกรณ์และเครื่องกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติให้แก่ประชาชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทําให้ประเทศก้าวไปสู่การมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย “ประชารัฐ” และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” โดยสืบสานโครงการและยึดแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ภายในงาน เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ ครบทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ มีการจัดบริการสวนสนุกบ้านลม ม้าหมุน และรถไฟราง พร้อมบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งจัดรถบริการรับ–ส่ง จาก ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนาวงประชาพัฒนา ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มายังกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย โดยกิจกรรมจะจัดตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง