‘สวนดุสิตโพล’ เผยดัชนีการเมืองไทยเธ.ค.62 ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5

‘สวนดุสิตโพล’ เผยดัชนีการเมืองไทยเธ.ค.62 ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5
5 มกราคม 2563
483

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยคะแนนตกต่อเนื่อง ได้เพียง 3.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ขณะที่คะแนนนายกฯ-รัฐบาล-ฝ่ายค้านก็ร่วง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น  ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 5 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,481 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน    606 คน 24.43% ภาคกลาง 501 คน 20.19% ภาคเหนือ 376 คน 15.16% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 656 คน 26.44% และภาคใต้ 342 คน 13.78%) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาพรวม “ดัชนีการเมืองไทย เดือน ธ.ค.62” ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ได้เพียง 3.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 

2. เมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

อันดับ    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                        พ.ย. 62    ธ.ค. 62
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                                 5.22    5.20
2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้     4.88    4.74
3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                       4.70    4.70
4    ความสามัคคีของคนในชาติ                                 4.50    4.56
5    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                         4.28    4.36
6    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                       4.08    4.28
7    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม         4.33    4.23
8    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      4.18    4.14
8    ผลงานของรัฐบาล                                           4.30    4.14
10    สภาพของสังคมโดยรวม                                   4.03    4.07
10    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                  4.10    4.07
12    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                3.99    3.92
13    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้            4.27    3.68
14    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.66    3.67
15    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                3.39    3.65
16    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                     3.72    3.63
17    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ             3.47    3.58
18    ความเป็นอยู่ของประชาชน                                   3.55    3.43
19    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                        3.40    3.41
20    การแก้ปัญหายาเสพติด                                      3.44    3.31
21    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ              3.35    3.29
21    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                               3.34    3.29
23    การแก้ปัญหาการว่างงาน                                   3.31    3.25
24    ราคาสินค้า                                                     3.24    3.20
25    การแก้ปัญหาความยากจน                                   3.41    3.14
    

ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน                                       3.94    3.89
      

3. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนธันวาคม”ที่ดีกว่า“เดือนพฤศจิกายน” มี 8 ประเด็น ดังนี้ 
ที่    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”    พ.ย. 62    ธ.ค. 62
1    ความสามัคคีของคนในชาติ            4.50    4.56
2    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน    4.28    4.36
3    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า    4.08    4.28
4    สภาพของสังคมโดยรวม                     4.03    4.07
5    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.66    3.67
6    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม    3.39    3.65
7    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ    3.47    3.58
8    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                          3.40    3.41

4. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนธันวาคม”ที่แย่กว่า“เดือนพฤศจิกายน” มี 16 ประเด็น ดังนี้
ที่    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”    พ.ย. 62    ธ.ค. 62
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน         5.22    5.20
2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้    4.88    4.74
3    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม    4.33    4.23
4    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    4.18    4.14
4    ผลงานของรัฐบาล    4.30    4.14
6    ผลงานของนายกรัฐมนตรี    4.10    4.07
7    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย    3.99    3.92
8    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้    4.27    3.68
9    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล    3.72    3.63
10    ความเป็นอยู่ของประชาชน    3.55    3.43
11    การแก้ปัญหายาเสพติด    3.44    3.31
12    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ    3.35    3.29
12    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม    3.34    3.29
14    การแก้ปัญหาการว่างงาน    3.31    3.25
15    ราคาสินค้า    3.24    3.20
16    การแก้ปัญหาความยากจน    3.41    3.14

5. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 
อันดับ 1    รัฐบาลต้องใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง     34.83%
อันดับ 2    ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง     26.65%
อันดับ 3    รัฐบาลและฝ่ายค้านควรร่วมมือกันทำงาน เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ    21.13%
อันดับ 4    นักการเมืองที่ดีควรมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเต็มกำลังความสามารถ    16.11%
อันดับ 5    ทุกคนทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ    10.12%

157820907388

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง