เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ปลดกระท่อมพ้นยาเสพติด

เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ปลดกระท่อมพ้นยาเสพติด
5 มกราคม 2563
421

ป.ป.ส. เปิดเว็บไซต์เชิญชวน ปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็น ปลด "กระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์-สร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.63 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรมยาเสพติด(ป.ป.ส.)กล่าวว่า จากการลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเทศไทยเองก็มีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า พืชกระท่อมส่งผลต่อร่างกายเพียงเล็กน้อย สามารถที่จะให้การดูแลได้ ประกอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องควบคุม

นายนิยม กล่าวอีกว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่เน้นการสร้างการรับรู้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. ยกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการสำคัญ คือ การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อจะนำข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ประกอบการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งรัฐสภาพิจารณา

สำหรับบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ รวมถึงการรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทางวิชาการ เสนอต่อรัฐบาลประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการยกเลิกพืชกระท่อมจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ทั้งนี้หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านทาง https://forms.gle/XAn8BynzcdMh8aLn6 หรือเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 มกราคม 2563 โดยข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีประกอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง