นราธิวาสยังคงมีน้ำท่วมขัง 4 อำเภอ - ภัยหนาว 4 จังหวัด

นราธิวาสยังคงมีน้ำท่วมขัง 4 อำเภอ - ภัยหนาว 4 จังหวัด
23 ธันวาคม 2562
461

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขัง 4 อำเภอ ได้แก่ จะแนะ แว้ง ศรีสาคร สุไหงโก-ลก ส่วนอําเภออื่น ๆ มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรบางพื้นที่ ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง


สถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จํานวน 13 จังวหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และนครราชสีมา 67 อำเภอ 410 ตำบล 3,696 หมู่บ้าน/ชุมชน

สถานการณ์ภัยหนาว จังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) รวม 4 จังหวัด 35 อำเภอ 260 ตำบล 3,153 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ บึงกาฬ 16 อำเภอ 131 ตำบล 1,361 หมู่บ้าน/ชุมชน และ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก 19 อำเภอ 129 ตำบล 1,792 หมู่บ้าน/ชุมชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง