วธ.ประกาศรายชื่อวรรณกรรมตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

วธ.ประกาศรายชื่อวรรณกรรมตามแนวคิดศาสตร์พระราชา
19 ธันวาคม 2562
765

วธ.ประกาศผลการคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา พร้อมเปิดตัวหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา พร้อมเปิดตัวหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของกรมศิลปากร โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางชมัยภร บางคมบาง และศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กรรมการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมฯ ร่วมแถลงข่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักในความสำคัญของแนวพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่องานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร ดำเนินโครงการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา โดยเชิญศิลปินแห่งชาติ นักประพันธ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านภาษาและวรรณกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา 5 ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา แบ่งเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม ประเภทละ 9 เรื่อง และวรรณกรรมดีเด่น ประเภทละ 61 เรื่อง

สำหรับผลคัดเลือกนวนิยายวรรณกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ เขาชื่อกานต์ผู้แต่งสุวรรณีสุคนธา,ทุ่งมหาราชผู้แต่งมาลัยชูพินิจ, บางกะโพ้งผู้แต่งวินทร์เลียววาริณ,บุษบกใบไม้ผู้แต่งกฤษณาอโศกสิน, ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดผู้แต่งโบตั๋น, ผู้ใหญ่ลีกับนางมาผู้แต่งกาญจนานาคนันท์,แผ่นดินนี้ยังรื่นรมย์ผู้แต่งศรีฟ้าลดาวัลย์, ไผ่แดงผู้แต่งม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมชและลูกอีสานผู้แต่งคำพูนบุญทวี

ประเภทเรื่องสั้น ได้แก่ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางผู้แต่งอัศสิริธรรมโชติ,แจ่มรัศมีจันทร์และรวมเรื่องสั้นเกือบทั้งชีวิตของเสนีย์เสาวพงศ์ผู้แต่งเสนีย์เสาวพงศ์, แผ่นดินอื่นผู้แต่งกนกพงศ์สงสมพันธุ์,ฟ้าบ่กั้นผู้แต่งลาวคำหอม,รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ปราโมช,ผู้แต่งม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช, รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตของศรีบูรพาผู้แต่งศรีบูรพา,เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่ผู้แต่งอาจินต์ปัญจพรรค์, สวนสัตว์ผู้แต่งสุวรรณีสุคนธาและสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ

ประเภทกวีนิพนธ์ เรื่องได้แก่ขอบฟ้าขลิบทองผู้แต่งอุชเชนี,บทกวีของฉัน: จ่างแซ่ตั้งผู้แต่งจ่างแซ่ตั้ง, ปณิธานกวีผู้แต่งอังคารกัลยาณพงศ์, พุทธทาสธรรมคำสอนเส้นทางสู่ความสุขเย็น ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, เพียงความเคลื่อนไหวผู้แต่งเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์, ม้าก้านกล้วยผู้แต่งไพวรินทร์ขาวงาม, รวมบทกวีและงานวิจารณ์ศิลปวรรณคดีของกวีการเมืองผู้แต่งกวีการเมือง, เราชะนะแล้ว,แม่จ๋าผู้แต่งนายผีและศึกษาภาษิตและร้อยกรองผู้แต่งฐะปะนีย์ นาครทรรพ

ประเภทสารคดี ได้แก่กาเลหม่านไตผู้แต่งบรรจบพันธุเมธา, ขบวนการแก้จนผู้แต่งประยูรจรรยาวงษ์, ความเป็นมาของคำสยามไทย,ลาวและขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ผู้แต่งจิตรภูมิศักดิ์, คู่มือมนุษย์ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ,ชีวิตที่เลือกไม่ได้: อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่งผู้แต่งกรุณากุศลาสัย, น้ำบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทยผู้แต่งสุเมธชุมสายณอยุธยา,พุทธธรรมผู้แต่งพระราชวรมุนี(ประยุทธ์ปยุตโต) ,เพลงนอกศตวรรษผู้แต่งเอนกนาวิกมูลและฟื้นความหลังผู้แต่งเสฐียรโกเศศ

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกผู้แต่งลินดาโกมลารชุน,ขวัญสงฆ์ผู้แต่งชมัยภรแสงกระจ่าง, ต้นเอ๋ยต้นไม้ผู้แต่งและภาพประกอบจารุพงษ์จันทรเพชร,บึงหญ้าป่าใหญ่ผู้แต่งเทพศิริสุขโสภา,ผีเสื้อและดอกไม้ผู้แต่งนิพพานฯ,ภาพประวัติศาสตร์(กรุงรัตนโกสินทร์ตอนนต้น) ผู้แต่งเปลื้องณนครภาพประกอบเหมเวชกร, เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก(เล่ม1-4 ) ผู้แต่งทิพย์วาณีสนิทวงศ์ณอยุธยาภาพประกอบปีนัง,แม่โพสพผู้แต่งม.ล.เติบชุมสายภาพประกอบอุดมลักษณ์ทรงสุวรรณและ”เรือใบใจกล้า” ในหนังสือชุดสำหรับเยาวชน: หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติผู้แต่งและภาพประกอบวิภาวีฉกาจทรงศักดิ์

พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมอันทรงคุณค่าแห่งรัชสมัย ซึ่งสะท้อนแนวคิดศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล‌อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานไว้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติ และยังเป็นองค์ความรู้ที่นานาประเทศทั่วโลกสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเชิดชูเกียรติศิลปินนักประพันธ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

157667522228

นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยพัฒนาระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสั่งซื้อหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ผ่านทาง http://bookshop.finearts.go.th โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ของกรมศิลปากร ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หนังสือจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ได้ทางระบบดังกล่าว

157667523162

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง