บช.น. มอบนโยบาย 243 นายตำรวจ ชู พิทักษ์สถาบันฯ

บช.น. มอบนโยบาย 243 นายตำรวจ ชู พิทักษ์สถาบันฯ
18 ธันวาคม 2562
1,206

บช.น. มอบนโยบาย "รองผู้กำกับการ - รองผู้บังคับการ" 243 นาย ชูงานพิทักษ์ ปกป้อง เทิดพระเกียรติสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)  พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมด้วย รอง ผบช.น. , ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 - 9 (ผบก.น.1 - 9) , ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (ผบก.อคฝ.) , ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 (ผบก.สปพ.) , ผบก.จร. , ผบก.สส.บช.น.

เข้าร่วมพิธีการรายงานตัว และรับมอบนโยบาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด บช.น. ระดับ รอง ผกก. ขึ้นไป โดยมี รอง ผบก. หมุนย้ายเข้า 13 นาย ผกก. ขึ้น รอง ผบก. 11 นาย ผกก. หมุนย้ายเข้า 27 นาย รอง ผกก. ขึ้น ผกก. 36 นาย รอง ผกก. หมุนย้ายเข้า 25 นาย สว. ขึ้น รอง ผกก. 73 นาย รวมทั้งสิ้น 243 นาย

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการตํารวจที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดํารงตําแหน่งใน บช.น. ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าทุกคน จากนั้น ผบช.น. ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ว่า  

ในการปฏิบัติราชการของ บช.น. ให้ยึดถือตาม 6 นโยบายบริหารราชการของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ประกอบด้วย

1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และหลักนิยม 4 ประการ คือ ปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ เป็นไปตามพระประสงค์ และส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในทุกระดับ

2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม ทุกหน่วยจะต้องเตรียมความพร้อมรับการชุมนุมสาธารณะ ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ปัญหาจราจร ปัญหาเงินกู้นอกระบบ 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรมที่มุ่งเน้นการป้องกัน ยึดหลักพัฒนาบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง 5. การเร่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตํารวจ เพื่อให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นมาตรฐานสากล 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบํารุงขวัญข้าราชการตํารวจ ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ ปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นให้เพียงพอ ซึ่งสําหรับในงานด้านต่างๆ

ผบช.น. กล่าวอีกว่า ผมได้มอบหมายให้รองผู้บัญชาการแต่ละท่าน เป็นผู้ควบคุมกํากับดูแล วางนโยบายในการปฏิบัติ ซึ่งทุกท่านได้ประชุมมอบนโยบายให้ผู้บังคับการในสังกัดรับทราบ และวางแผนปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

 

สําหรับผมข้อเน้นหนัก คือ เรื่องการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน ต้องดูแลสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างภาระเพิ่มเกินความจําเป็น ซึ่งเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ ส่งผลดีต่อองค์กรและสังคมในภาพรวมต่อไป

              "ขอให้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่า ทุกข์เล็กๆ ของประชาชน หากไม่ได้รับการแก้ไข ทุกข์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วปัญหานั้นจะ ย้อนกลับมาหาเราเอง" ผบช.น. กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง