IFEC เจอแขวน NP หลังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบ

IFEC เจอแขวน NP หลังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบ
17 ธันวาคม 2562
421

IFEC เจอแขวน NP หลังกรรมการตรวจสอบลาออกตั้งแต่เดือน ก.ย. 2562 และไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทดแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ IFEC กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนดตามที่ ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2562 นั้น

บัดนี้ครบกําหนด 3 เดือนที่ IFEC ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ IFEC ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดําเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ IFEC ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไปจนกว่า IFEC จะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง