ศูนย์การเรียนรู้ทับสะแก แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกแสงอาทิตย์

ศูนย์การเรียนรู้ทับสะแก แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกแสงอาทิตย์
17 ธันวาคม 2562
733

กฟผ. เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2 ต้อนรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปกว่า 2,500 คน แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมจัดแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2 โดยมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก (STEM: SOLAR FAST RACING THAPSAKAE) นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการด้านพลังงาน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนทับสะแก โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน ณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ต.นาหูกวาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

157649611528

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. กับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษา คณะครูและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ จากเดิมจัดแข่งขันเฉพาะ อ.ทับสะแก แต่ในปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ทับสะแก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 71 ทีม

"ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน พัฒนากระบวนการคิดต่อยอดจินตนาการสู่การเป็นนักประดิษฐ์ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการพลังงานที่สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีแก่ประชาชนแบ่งปันความรู้สู่สังคม สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน"

157649611578

นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และลงมือปฎิบัติจริง ช่วยสร้างจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหาเป็นแนวทางพัฒนาพลังงานของไทย

157649611586

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก (STEM: SOLAR FAST RACING THAPSAKAE) เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ผ่านกิจกรรมที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และนวัตกรรม ต่อยอดจินตนาการสู่การเป็นนักประดิษฐ์ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ซึ่งเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: