ก.พ.ร. ประกาศ 'งดรับงดให้' ของขวัญ ทุกเทศกาล

ก.พ.ร. ประกาศ 'งดรับงดให้' ของขวัญ ทุกเทศกาล
16 ธันวาคม 2562
1,341

ก.พ.ร. ต้านทุจริต ประกาศนโยบายให้ข้าราชการทุกระดับ "งดรับงดให้"ของขวัญทุกเทศกาล

สำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.ได้ออกเอกสารข่าว ประกาศนโยบาย "ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญในทุกเทศกาล"    ระบุว่า  โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการพัฒนาระบบราชการ จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศร้ทธาและไว้วางใจในการบริหารงานเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  ลดการทุจริตคอร์รัปชันในสำนักงานก.พ.ร. และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ 

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงจัดให้มีนโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ- ไม่ให้ "  เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานก.พ.ร.ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงาน ก.พ.ร. และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานก.พ.ร. ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีตรายละเอียดการงดรับ - งดให้ขของวขวัญ บุคคลภายนอกของสำนักงานกพ.พ.ร. ปรากฎตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานก.พ.ร. ทุกท่านและยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

ความหมายของของขวัญ

ของขวัญ หมายถึง สิ่งใดๆ  หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ และ / หรือ ได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญ  สามารถตีค่าราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีรค่าตีราคาได้

ของขวัญที่ติดราคาได้  ( Tangble gifts and benefit ) หมายถึงสิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ

2. แนวทางการงดรับ -งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของสำนักงานก.พ.ร.
1. ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานก.พ.ร. ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภยนอกผู้มาติดต่อสำนักงาน ก.พ.ร.ในทุกช่วงเทศกาล
2. ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานก.พ.ร. ทุกระดับ งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงาน ก.พงร.ในทุกช่วงเทศกาล
3. ) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี  การแสดงการต้อนรับ หรือการ แสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง