'บัวแก้ว' เปิดบริการทำพาสปอร์ตวันเสาร์-แปลเอกสารฟรี

'บัวแก้ว' เปิดบริการทำพาสปอร์ตวันเสาร์-แปลเอกสารฟรี
14 ธันวาคม 2562
744

กระทรวงการต่างประเทศมอบของขวัญปีใหม่ 2563 แก่ประชาชน บริการทำพาสปอร์ตวันเสาร์-แปลเอกสารฟรี

กระทรวงการต่างประเทศมอบของขวัญปีใหม่ 2563 แก่ประชาชน โดยการเปิดบริการพิเศษด้านกงสุล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดา นอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง คือที่สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค) , สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza), สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี  โดยกำหนดวันให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 และ21 ธันวาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มกราคม 2563  ในเวลา 08.30 – 15.30 น.

2. การให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563  ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเอง 

สำหรับเอกสาร 19 ประเภท ได้แก่ 

    (1) บัตรประชาชน

    (2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร 

    (3) ทะเบียนบ้าน 

    (4) สูติบัตร 

    (5) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว) 

    (6) ใบสำคัญการสมรส 

    (7) ทะเบียนสมรสและบันทึก 

    (8) ใบสำคัญการหย่า 

    (9) ทะเบียนหย่าและบันทึก 

    (10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  

    (11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 

    (12) หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม 

    (13) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล 

    (14) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว 

    (15) หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล  

    (16) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 

    (17) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส 

    (18) หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร

    (19) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ Call Center กรมการกงสุล 02-572-8442  และที่ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง