'พระราชินี' เสด็จฯ เป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

'พระราชินี' เสด็จฯ เป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7 ธันวาคม 2562
3,124

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา - ตราด
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ครั้นเสด็จฯ ถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณรัชอิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรปราการ พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พลตำรวจตรี ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิกวาณิช ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และศิษย์เก่า เฝ้า ฯ รับเสด็จ

157572328123

เสด็จฯ ไปยัง THE SEAT OF WISDOM (รูปปั้นแม่พระ) ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูลรายงานถึงความหมายของรูปปั้นแม่พระ และทอดพระเนตรศาลาจตุรมุขไพจิตร

เสด็จเข้าสู่ห้อง KNG ภายในอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ประทับพระราชอาสน์ นายธิติพงศ์ ตันประเสริฐ ผู้แทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กูลเกล้า ๆ ถวายสูจิบัตร

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายวินธัย โคกระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 รายพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

เสด็จออกจากที่ประทับภายในห้อง KING ไปยังแท่นพิธีหน้าอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เสด็จ ฯ ไปยังห้อง QUEEN เสด็จเข้าห้อง QUEEN ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จ ๆ ไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

157572332267

เสด็จออกจากห้อง QUEEN ไปยังชั้น 3 บริเวณจัดนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามพระราชอัธยาศัย

เสด็จออกจากชั้น 3 ไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น 6 ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิต

เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น 6 ไปยังชั้น 1 เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ ไปยังวัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เสด็จเข้าภายในวัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประทับพระราชอาสน์ พิธีกรกราบบังคมทูลรายงานพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิกวาณิช ภาวนาเริ่มพิธี

ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูล ประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีมติทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้า ฯ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ

ภราดา ศิริชัย ฟอนชีกา กรรมการสภามหาวิทยลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้า ฯ ถวายพระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังสา (Academic Hood) ทรงยืน ทรงสวมผ้าประดับพระอังสา (Academic Hood) และทรงสวมพระมาลา

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสด็จขึ้นไปทรงยืนด้านบน หน้าพระแท่น ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ร่วมทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา

เสด็จลงจากพระแท่นประทับพระราชอาสน์ที่เดิม นักขับร้องเพลงถวายพระพร เพลงแผ่นดินของเรา

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิกวาณิช ประกอบ วจนพิธีกรรม ถวายพระพรนักขับร้องเพลง Shine Jesus Shine

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเชเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิกวาณิช ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืน

นักขับร้องเพลง Power of Your Love เสร็จพิธีถวายพระพรทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิกวาณิช ตามพระราชอัธยาศัย

157572341060

เสด็จ ฯ ไปยังห้องชาคริสเตียทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยเสด็จออกจากห้องชาคริสเตีย ภายในวัดประจำมหาวิทยาลัย ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

ภราดา บัญชา แสงหิรัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก บริเวณประตูทางออกวัดประจำมหาวิทยาลัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง